نشان تایید TUV NORD

نشان تایید TUV NORD به شکل زیر است. اجزای مختلف این نشان را در شکل زیر مشاهده می کنید.

استاندارد ایزو 9001

به تناسب گواهینامه (های) سیستم مدیریت صادر شده در هر سازمان / شرکت نشان تایید مناسب به آن سازمان / شرکت تحویل می گردد. 

سازمان / شرکت صرفا مجاز به استفاده از نشان تایید TUV NORD تحویل شده مطابق با دستورالعمل حاضر در تبلیغات شرکت / سازمان (مانند تبلیغات در مجامع و رسانه های عمومی و چاپ بر روی سربرگ شرکت) همراه با اسم و نشان سازمان / شرکت می باشد. 

سازمان / شرکت دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت مجاز به استفاده از نشان تایید TUV NORD تحویل شده،

  • صرفا مطابق طرح ارائه شده، بصورت کاملا واضح و خوانا و بدون هر نوع تغییر و 
  • صرفا در زمان اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت مربوطه و
  • فقط در خصوص استانداردهای سیستم مدیریت که گواهینامه روی آنها دریافت کرده اند و
  • منحصرا در محدوده دامنه کاربرد سیستم مدیریت مربوطه 

می باشد.

  • سازمان / شرکت مجاز به استفاده از نشان تایید TUV NORD 
  • برای سایر فعالیت های شرکت خارج از دامنه سیستم مدیریت گواهی شده و
  • روزی محصولات یا بسته بندی محصولات، گزارشات و گواهی ها و تائیدیه های خدمات به نحوی که به هر ترتیب شبه گواهی و تصدیق انطباق محصول یا خدمت را ایجاد نماید 
  • نمی باشد .
  • سازمان / شرکت مجاز به استفاده از نشان مراجع اعتباردهی مانند DAkkS، NACI، IATF

نمی باشد.

نتایج استفاده نامنطبق 

هر نوع سواستفاده و یا استفاده غیر مجاز و نامنطبق با این دستورالعمل موجب ابطال فوری گواهینامه صادره و قابل پیگیری در مراجع قانونی و حقوقی در ایران و آلمان با هدف جلوگیری و اخذ ضرر و زیان ناشی از استفاده غیر مجاز و یا سو استفاده می باشد.